Wat na de strengere abortuswet in Amerika? ‘Vrouwenrechten zijn de kanarie in de kolenmijn’

Zijn de pogingen om het abortusrecht in de VS af te schaffen een teken des tijds of een merkwaardige aberratie, in een wereld op weg naar gelijke rechten? 

Ongeacht of vrouwen er veertig jaar cel voor riskeren (El Salvador), dan wel geholpen worden voor 4 euro (België), overal ter wereld worden abortussen uitgevoerd. Zo is het altijd geweest – de eerste beschrijving dateert van 1550 voor onze tijdrekening. In de Egyptische Ebers-papyrus – een 20 meter lange rol met magische formules en remedies tegen uiteenlopende kwalen als krokodillenbeten en ingegroeide teennagels – wordt al haarfijn uitgelegd hoe het moet: met een ‘tampon van plantaardige vezels, honing en gemalen dadels’. Hoe doeltreffend dat was, mag Joost weten.

Tegelijk waren vrouwen zelden baas in eigen buik. Het onvergeeflijke was dat de echtgenoot bij een abortus kwijtraakte wat hem toekwam. Die framing van meneer als eigenaar van zijn gezin, hoeft niet te verbazen. Kijk naar de nieuwsberichten over Afghanistan anno 2022 en je komt verhalen tegen over mannen die hun dochters verkopen om het hoofd te bieden aan de hongersnood, en ook in West-Europa waren dergelijke transacties lange tijd acceptabel. Uit 1832 is een anekdote bekend over ene Joseph Thompson, een Britse boer die zijn vrouw op een veiling in Carlisle van de hand deed. Ze bracht 20 shilling en een hond op. Haar pluspunten, aldus haar man, waren dat ze romans kon lezen, koeien wist te melken en voor boter kon zorgen. Jammer genoeg, aldus nog de verkoper, was ze niet in staat om rum, gin of whisky te brouwen maar had ze véél ervaring in het proeven ervan.

‘In de achttiende en negentiende eeuw ontstond verzet tegen dat patriarchale basisprincipe’ , zegt Princeton-professor Faramerz Dabhoiwala, auteur van The origins of sex, a history of the first sexual revolution, ‘maar dat wierp pas in de jaren zestig van de twintigste eeuw vruchten af’. Vanaf de jaren zeventig werd de abortuswetgeving in het ene na het andere land hervormd: gold er sinds het Napoleontische wetboek veelal een expliciet verbod, voortaan zouden vrouwen in sommige gevallen van een ongewenste zwangerschap worden verlost. Omdat de foetus ernstig misvormd was bijvoorbeeld, het gevolg was van incest of verkrachting, of als het welzijn of het leven van de vrouw in gevaar was. In het ene land kon dat tot 12 of 14 weken zwangerschap, in het andere tot 22 of 24. 

Het Roe v. Wade verdict van het VS-Hooggerechtshof in 1973 was een van de mijlpalen in die strijd. ‘Zowel in termen van vrouwenactivisme als in juridische zin waren de VS een inspiratiebron voor mensen in de hele wereld’, zo meent Ximena Casas Isaza, vrouwenrechten-expert van Human Rights Watch. ‘Daarom is het zo stuitend dat die verworvenheden nu op de helling worden gezet. En dat vijf niet-verkozen heren en dames het lot van miljoenen mensen kunnen bepalen. Bovendien gaat de VS in tegen de wereldwijde trend, waarbij steeds meer landen reproductieve rechten erkennen als fundamentele vrouwenrechten en als onvervreemdbare mensenrechten. In de voorbije kwarteeuw liberaliseerden meer dan 50 landen hun abortuswetgeving. In de afgelopen vijf jaar alleen al gebeurde dat in Ierland, Argentinië, Colombia, Mexico, Thailand, Zuid-Korea, Sri Lanka, Nieuw-Zeeland en de Australische deelstaten New South Wales en South Australia. 

‘Hun politieke leiders behoren tot een groeiende groep van bewindslui die beseffen dat elke beperking van de toegang tot abortus gigantische problemen genereert. Niet alleen voor vrouwen maar voor de hele maatschappij. Discriminatie, armoede en ongelijkheid nemen toe en er worden meer onveilige abortussen uitgevoerd. Wereldwijd is de dood van bijna één vrouw op tien te wijten aan een illegale beëindiging van de zwangerschap. Precies daarom wordt het abortusrecht uitdrukkelijk onderschreven door grote multilaterale instellingen als de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO)’. 

Reactionair

Dabhoiwala: ‘Vanuit historisch perspectief  is het gelekte document van het VS-Hooggerechtshof ronduit reactionair. En wel hierom: de vrouw komt er niet aan te pas. De 19de eeuwse Britse filosoof John Stuart Mill definieerde de grens van een recht als het moment waarop de vrijheden van anderen werden geschaad, die afweging moet centraal staan. In de tekst van rechter Samuel Alito is abortus evenwel moord zonder meer, met een foetus wiens belangen van bij de conceptie primeren op al de rest.

‘Tevens wordt afgeweken van de normale gronden van evaluatie: altijd waren ethische en wetenschappelijke normen bepalend voor de regelgeving. Lange tractaten behandelden de vraag wanneer het ongeboren leven ‘een ziel’ krijgt, of dat een geleidelijk proces is, en of het mens-zijn begint op het moment dat de toekomstige moeder haar ongeboren kind voelt bewegen. In deze uitgelekte kladtekst wordt de kwestie bewust versmald. Dat is een beproefde tactiek, waarmee de latente gevoelens van woede en ongerustheid bij bepaalde segmenten van de samenleving worden gemobiliseerd en politiek misbruikt. Vrouwenrechten blijken hiervoor uitzonderlijk geschikt, evenals lgbtq+-rechten, raciale kwesties en vraagstukken over migratie en mondialisering’. 

‘Dat zijn symbooldossiers, meent ook Catherine Van de Heyning, UA-professor Europees Fundamenteel Recht. ‘Ze verschillen van land tot land, maar blijven nooit beperkt tot één enkel ethisch vraagstuk. In het kielzog van abortus liggen de andere emancipatorische verwezenlijkingen van de voorbije decennia. Ook die staan steeds meer onder druk’. 

Alleen, als onderzoek aangeeft dat één op vier werkende Amerikaanse vrouwen een abortus heeft ondergaan, en zestig procent van de VS-burgers geen voorstander is van een totaal verbod, hoe zou die kwestie dan inzetbaar zijn bij democratische verkiezingen? ‘Het ligt niet zo simpel’, meent Hillary Margolis, die onderzoek heeft gedaan naar vrouwenrechten in Congo, Cambodja, Syrië en Europa. ‘De kiezer laat zich in het stemhokje niet noodzakelijk leiden door zijn of haar mening inzake abortus. Bovendien zijn opinies niet statisch: je mag in de komende maanden rekenen op grote mediacampagnes waarin pro-abortusactivisten worden gedemoniseerd. Er komen gruwelijke beelden en verhalen, bijvoorbeeld van foetussen die vanaf 15 weken in stukken moeten worden gesneden om te kunnen worden verwijderd. Onderschat de impact daarvan niet’. 

Europa

Als Roe v. Wade deze zomer inderdaad wordt weggestemd, zullen vrouwen in Europa dan in de brokken delen? Aan centen ontbreekt het de anti-abortuslobby alvast niet en experts menen dat er in dat geval nog méér geld vrijkomt. Volgens Tip of the Iceberg, het in juni vorig jaar gepubliceerde rapport van het Europees Parlementair Forum voor Seksuele en Reproductieve Rechten, waren er tussen 2009 en 2018 ruim 700 miljoen dollar aan ‘anti-genderfondsen’ beschikbaar – evengoed aangewend in de strijd tegen liberale abortuswetgevingen als tegen het homohuwelijk. Dat geld was ondermeer afkomstig uit de VS en Rusland. In Europa zelf, zo schrijven de onderzoekers, is de financiering in die periode meer dan verviervoudigd – van 22 tot 96 miljoen dollar. Tevens beschikt de anti-abortuslobby in Polen, Italië, Spanje en Slovakije over grote netwerken. 

Van de Heyning: ‘Het grote verschil met de VS is dat wij opereren binnen het toepassingsgebied van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Kijk naar Polen, waar abortus nu nagenoeg onmogelijk is, terwijl dat land tussen 1956 en 1993 juist een liberale wetgeving had. Net zoals in de VS werd de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht daar ondermijnd. Maar sinds het verbod begin 2020 is ingevoerd, werden meer dan 1.000 zaken aanhangig gemaakt. Het is wachten op de eerste vonnissen maar de nieuwe wet druist in tegen ondermeer artikels 3 en 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Die handelen respectievelijk over het verbod op een onmenselijke behandeling en het recht op eerbiediging van privé-, familie- en gezinsleven. Warschau kan die veroordelingen naast zich neerleggen maar er komt een moment – wellicht na een regeringswissel – dat er naar wordt gehandeld’. 

Het probleem beperkt zich evenwel niet tot Polen, ook in Malta is abortus volkomen illegaal – zelfs als het leven van de moeder in gevaar is. Overtreders riskeren drie jaar cel. Margolis: ‘Het stigma is zo groot dat lancering van een maatschappelijk debat als politieke zelfmoord wordt beschouwd’. Hoe het daar dan moet met ongewenste zwangerschappen? Die gebeuren met online bestelde abortuspillen of mits een verplaatsing naar Groot-Brittannië, waar organisaties als het Abortion Support Network eventueel helpen met de kosten. 

En kijk naar Andorra en het wedervaren van Vanessa Mendoza Cortes, de voorzitter van de vrouwenorganisatie Associació Stop Violències. De 42-jarige psychologe getuigde in 2019 voor het VN-Comité voor de Eliminatie van Discriminatie tegen Vrouwen (CEDAW) over het totale abortusverbod in de microstaat. Luttele maanden later werd ze vervolgd wegens smaad. Cortes riskeert vier jaar cel en een boete van 30.000 euro, het vonnis is nog in beraad. 

Ondertussen hebben verschillende partijen ook in Slovakije herhaaldelijk getracht om de abortuswetgeving te verstrengen. De laatste twee keren was dat bijna gelukt: één stem maakte telkens het verschil. Marian Kotleba, de leider van de extreem-rechtse Volkspartij Ons Slovakije, zei bij de indiening van zijn voorstelling dat vrouwen ‘zwangerschappen beëindigen om hun promotiekansen niet te schaden, hun goed figuur en hun jeugdigheid te bewaren, hun decadente levensstijl voort te zetten, of gewoon uit luiheid’.

 Kotleba werd vorige maand schuldig bevonden aan neonazisme en zijn partij haalt in de opiniepeilingen momenteel geen vijf procent, maar inzake abortus zit de regeringspartij op dezelfde lijn. 

Ook in Roemenië, waar dictator Ceausescu abortus in 1966 verbood – met 10.000 dode vrouwen en 100.000 achtergelaten wezen tot gevolg –  is abortus een gevoelig onderwerp. Vrouwenorganisaties maken zich zorgen over de extreemrechtse Alliantie voor de Eenheid van de Roemenen (AUR), die als gloednieuwe partij in 2020 zowel in de Senaat als in de Kamer 9 procent van de stemmen wegkaapte. Ook vrezen ze voor de oprukkende ‘christelijke geneeskunde’, een fenomeen waarbij vooral jonge dokters gewetensnood aanwenden voor een abortusweigering. Dat is ook wat in Italië gebeurt. Hoewel dat land abortus in 1978 liberaliseerde, blijkt uit overheidscijfers dat maar liefst 70 procent van de artsen de ingreep niet uitvoert, om religieuze redenen. Daardoor stijgt het aantal illegale ingrepen en zien liberale artsen zich genoodzaakt tot 15 abortussen per week uit te voeren. 

Dergelijke dienstweigeringen komen ook elders voor: een vijftal landen uitgezonderd, mogen dokters in heel Europa zelf uitmaken of ze ongewenst zwangere vrouwen eventueel willen helpen. 

18.000 per jaar 

In ons land worden per jaar zo’n 18.000 abortussen uitgevoerd. 40 procent daarvan gebeurt met de abortuspil, die mag worden gebruikt in de eerste negen weken van de zwangerschap. Abortus is tot 14 weken toegelaten, daarna moet worden doorverwezen naar Nederland, Spanje of Groot-Brittannië. ‘Het is erg jammer dat het voorstel voor uitbreiding tot 18 weken het in 2018 niet heeft gehaald’, zegt Lut Daniëls van abortuscentrum Luna in Gent. Daardoor moeten we jaarlijks zo’n 450 vrouwen naar het buitenland sturen. Dat is niet alleen duurder, bovendien is het vaak traumatisch. Vorige week nog sprak ik een vrouw die naar Barcelona was gereisd. Een eenzaam hotelverblijf van meerdere dagen, een dokter met wie ze geen taal deelde’. 

Daniëls meent dat de termijn waarop een zwangerschap wordt afgebroken, geen fundamenteel verschil maakt. ‘Het betreft altijd een belangrijke want onherroepelijke beslissing, waaraan veel overweging voorafgaat’. Is er, zoals de tegenstanders beweren, veel spijt achteraf? Dat blijkt alvast niet uit internationaal onderzoek. Een begin 2020 gepubliceerde Amerikaanse studie bij 1000 vrouwen uit 21 staten die op elf verschillende momenten werden geïnterviewd, gaf aan dat 95 procent van de ondervraagden de ingreep vijf jaar later niet betreurde. Ze stonden er in hoofdzaak neutraal tot positief tegenover. Daniëls: ‘de emotie die in de gesprekken hier domineert, is opluchting. Ook als vrouwen daar later op terugkijken, is het essentieel om voor ogen te houden dat het op dat moment in hun leven de beste optie was’.

Vooral mannen hebben er belang bij om ongewenste zwangerschappen te vermijden, meent Daniëls. Immers, vrouwen hebben het laatste woord. ‘Er heerst nog steeds wantrouwen tegenover de reproductieve macht van vrouwen. Nochtans gaan vrouwen veelal bewuster om met ouderschap dan mannen en zorgen zij in veel grotere mate voor de kinderen. In België uit dat wantrouwen zich in de verplichte wachttijd van 6 dagen tussen consultatie en ingreep’. 

In 2018 werd tevergeefs geprobeerd om die termijn terug te brengen tot 48 uur, omdat de rechtse partijen dwarslagen. ‘Ik kan u nochtans verzekeren dat de vrouwen die ons opbellen voor een afspraak niet over één nacht ijs zijn gegaan. Velen ervaren dat wettelijk verplicht uitstel als een nodeloze verlenging van hun lijden’. 

Paradox

De regressie inzake abortusrechten in de VS en andere landen staat haaks op de winst die de voorbije jaren werd geboekt inzake seksueel geweld en grensoverschrijdend gedrag. Heeft het een met het ander van doen? ‘Twintig jaar geleden zouden machtige mannen als Dominique Strauss-Kahn, Harvey Weinstein, Johan Derksen of Jan Fabre wellicht ongestraft zijn gebleven’, zegt professor Renée Römkens, gewezen directeur van Atria, het Nederlandse kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis. ‘Mijn generatie vrouwen moest vooral proberen om ongewenste situaties te voorkomen, terwijl de jonge vrouwen van nu geen grensoverschrijdend gedrag meer pikken. Als maatschappij zitten we inderdaad in een heel paradoxale overgangsfase. De rechten die we hebben bevochten, zijn nog niet in steen gebeiteld. En er is een tegenbeweging, die terug wil naar de oude waarden, naar een herstel van ‘de natuurlijke orde’. 

Römkens zegt hoopvol te zijn ‘dat de vooruitgang niet kan worden teruggedraaid, maar er zal een sociale burgerbeweging nodig zijn om daarover te waken. Als de gebeurtenissen in de VS of Polen ons één ding leerden, dan is het dat we niet louter op de overheid kunnen vertrouwen om onze grondrechten te garanderen. Het populisme rukt op, kijk naar de scores die Le Pen in Frankrijk haalde. Dat soort leiders is bereid de scheiding der machten op te heffen voor de eigen zaak. Het gaat om veel méér dan abortusrechten. Zoals ik het in mijn afscheidsrede drie jaar geleden al stelde: vrouwenrechten zijn de kanarie in de kolenmijn. Ik heb gelijk gekregen, maar het is het soort gelijk dat je niet wil hebben’. 

Main Source: Knack.be